056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

Elk gebouw kan met BTW verkocht worden tot 31 december van het tweede jaar na de eerste ingebruikneming of inbezitneming, ongeacht wanneer de onroerende voorheffing ingekohierd werd. Particulieren zijn niet BTW-plichtig. Daarom is er een speciale procedure voorzien, zodat de particulieren voor die ene handeling toch als BTW-plichtigen beschouwd worden. Wilt u dus als particulier met BTW verkopen, dan moet u dit op voorhand melden via een speciaal formulier op het BTW-controlekantoor. U krijgt dan van de BTW een dossiernummer. Dit nummer moet de notaris in zijn akte vermelden. U moet dit doen voordat u het compromis tekent. U als verkoper moet naar het BTW-controlekantoor van uw woonplaats gaan. Het is belangrijk om te weten dat als u, zoals gebruikelijk, eerst een compromis sluit, u hierin reeds moet vermelden dat u mét BTW wenst te verkopen.

Vooraleer u de verkoopsovereenkomst afsluit, vult u de verklaring 104.1 in waarmee u bevestigt het huis te willen vervreemden (= verkopen) met btw. U dient de verklaring in tweevoud in bij uw bevoegde btw-kantoor.

Na de verkoop moet u een btw-aangifte 104.5 indienen.

In de verkoopakte moet u het btw-kantoor aanduiden waar u een bijzondere aangifte 104.5 zult indienen. U vermeldt ook het jaar waarin het gebouw voor het eerst in gebruik werd genomen.

Ook als u een ondernemingsnummer heeft voor een andere activiteit en u verkoopt occasioneel een nieuwe woning, moet u toch nog deze bijzondere aangifte 104.5 indienen. U kunt daarvoor dus niet uw driemaandelijkse of maandelijkse btw-aangifte gebruiken.

Alleen wie beroepshalve huizen verkoopt moet geen bijzondere aangifte indienen.

De bijzondere aangifte 104.5 is enkel beschikbaar in de btw-kantoren.

U moet de aangifte 104.5 in 3 exemplaren indienen bij uw plaatselijk btw-kantoor. Eén exemplaar krijgt u terug met de ontvangstmelding.

U als verkoper van het nieuw opgerichte gebouw moet de aangifte 104.5 indienen binnen de maand nadat u de laatste betaling van de koper hebt ontvangen, maar uiterlijk binnen de maand na de levering.

In de eerste plaats moet u het van de koper ontvangen btw-bedrag opnemen.

Daarnaast kunt u de betaalde btw bij de oprichting van het gebouw in aftrek brengen op basis van uw facturen.

Op het moment dat u de bijzondere aangifte 104.5 indient, krijgt u een rekeningnummer. Op dat rekeningnummer schrijft u meteen de verschuldigde btw over op dat rekeningnummer.