056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

De hervorming van het Wetboek van vennootschappen, die werd doorgevoerd door minister van Justitie Koen Geens, vloeit voort uit een behoefte aan vereenvoudiging, flexibiliteit en modernisering, maar ook uit de bekommernis om rekening te houden met de economische realiteit.

Voor bv’s is voorzien om het verplichte minimale maatschappelijke kapitaal te schrappen.

De verantwoordelijkheid van de stichters in het kader van de oprichting van een bv met een kennelijk ontoereikend kapitaal wordt vervangen door een verantwoordelijkheid in het kader van de oprichting van een onderneming met een kennelijk ontoereikend initieel vermogen.

De stichters zullen de plicht hebben er bij de oprichting over te waken dat het vermogen van de vennootschap toereikend is voor de geplande activiteit. Om te beoordelen of dat initiële vermogen toereikend is, kan naast het eigen vermogen ook rekening worden gehouden met achtergestelde leningen.

De verantwoordelijkheid van de stichters verandert overigens niet: zij blijven verantwoordelijk indien het faillissement wordt uitgesproken binnen de drie jaar na de oprichting in het geval dat het vermogen kennelijk ontoereikend is om de normale uitoefening van de voorziene activiteit te verzekeren gedurende een periode van minstens twee jaar.

Opmaak van het financieel plan !

De verplichting om een financieel plan op te stellen blijft in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen behouden en wordt zelfs nog verstrengd.  In ruil voor de opheffing van het verplichte minimumkapitaal legt de wetgever voortaan een gedetailleerder financieel plan op. Ook al blijft voor nv’s het verplichte minimumkapitaal behouden, toch zullen ook die vennootschappen verplicht zijn een financieel plan op te stellen volgens een specifiek bepaald schema.

Het financieel plan moet worden overgemaakt aan de instrumenterende notaris voor de vennootschap wordt opgericht en bevat een verantwoording van het bedrag van het initiële vermogen in het licht van de geplande activiteit van de vennootschap over een periode van minstens twee jaar. Dit financieel plan hoeft niet te worden gepubliceerd. De notaris zal een formele screening van het financieel plan uitvoeren.

Er wordt aanbevolen een extern deskundige in te schakelen om het financieel plan op te stellen, maar dat is geen verplichting. In de praktijk is het heel waarschijnlijk dat de grotere complexiteit van het financieel plan de hulp van een accountant vaak onontbeerlijk zal maken, aangezien enkel deze beroepsbeoefenaar op een kwalitatieve manier bijstand kan leveren bij het opmaken van het financieel plan.

Inwerkingtreding

Sinds 1 mei 2019 moeten nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe regels van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Zo zullen bijvoorbeeld geen vennootschappen meer kunnen worden opgericht volgens een van de geschrapte juridische vormen. Tot slot zal verplicht een versterkt financieel plan worden opgesteld.

Wenst u hierbij meer uitleg, neem dan contact op met Severien Van Neste, zij kan u hierbij perfect begeleiden.