056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

Accountancykantoor Van Neste BVBA , gevestigd te 8790 Waregem, Zultseweg 101, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als accountantskantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. We verwerken uw persoonsgegevens in uw hoedanigheid van klant van het kantoor, maar ook op u als zakelijke relatie van onze klanten (zoals het geval dat u leverancier of klant bent van onze klant).  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Nationaal nummer
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Kopie e-identiteitskaart of paspoort
 • Ondernemingsnummer
 • Overige gegevens die ons verstrekt.

In het kader van de aangiftes tot de personenbelasting via Tax-on-web worden ook volgende gegevens verwerkt:

 • Familiale toestand
 • Lidmaatschap bepaalde organisaties
 • Medische gegevens
 • Bankgegevens
 • Overige gegevens die de klant ons verstrekt

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf of hun aanverwanten aan het kantoor bezorgen.

Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door onze klanten worden aangeleverd betreffende zijn werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers, of aandeelhouders.

De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntenbank Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Accountancy Van Neste bvba, Zultseweg 101, 8790 Waregem.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij Accountancy Van Neste BVBA via e-mail info@accountancyvanneste.be of telefonisch op het nr. +32(0)56/60.23.17.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
 1. De op het kantoor rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid, van buitenlandse overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale (bv. Btw-aangiftes, fiscale aangiftes) en sociale wetten noodzaken ons om in het kader van de opdracht waarmee we werden belast persoonsgegevens te verwerken.
 1. Uitvoering van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders en dergelijke, alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier betrokken zijn bij de activiteit.

De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder voornoemde vermelde doeleinden.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

Zonder de verstrekking en verwerking van al deze persoonsgegevens kunnen wij onze opdracht als [boekhouder, accountant, belastingconsulent, bedrijfsrevisor…. ] niet naar behoren uitvoeren.

Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als derde diensten voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

Het kantoor doet een beroep op volgende diensten van derden:

 1. Een boekhoudsoftware en een bijhorend portaal
 1. Het kantoor doet een beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (bedrijfsrevisor, notaris …)
 1. Het kantoor doet een beroep op de relaties van de klant zelf: sociaal bureau, bankinstelling, advocaat, ….

Het kantoor kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Accountancy Van Neste bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om onze  doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Accountancy Van Neste.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Accountancy Van Neste neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@accountancyvanneste.be.

Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel  +32 (0)2 274 48 00

 Fax : +32 (0)2 274 48 35

 E-mail : commission@privacycommission.be