056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze opdrachtbrief met onze cliënt wordt beheerst door de volgende Algemene Voorwaarden van ons kantoor.

1. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen het kantoor (hierna ‘de beroepsbeoefenaar’) en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief door de beroepsbeoefenaar in ontvangst wordt genomen en door hem mede wordt ondertekend, hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

3. Tarieven en kosten

De diensten die Accountancykantoor Van Neste levert worden aangerekend aan een tarief tussen 85 EUR en 100 EUR per uur, naargelang de aard, complexiteit en dringendheid van het dossier.

Deze tarieven omvatten niet de kosten die moeten worden gemaakt voor de behandeling van het dossier. Algemene administratieve kosten worden forfaitair begroot. De vervoerskosten worden aangerekend aan 0,60 EUR/km.

4. Duur en opzegging van de overeenkomst

4.1. Recurrente opdrachten

3.1.1. Definitie

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

4.1.2. Duur en einde van de overeenkomst

Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan. Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, onder de volgende voorwaarden: i) de opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere partij én ii) er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van drie maanden.

Deze termijn kan, ter keuze van de cliënt als hij de opzeg geeft, worden vervangen door een forfaitaire opzeggingsvergoeding van 25% van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

4.2. Niet-recurrente opdrachten

4.2.1. Bepaling

Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.1.1., worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

4.2.2. Duur en einde van de overeenkomst

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten. Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties. In toepassing van art. 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van art. 2004 B.W., heeft de cliënt het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van i) de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden én ii) alles wat de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen. Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25% van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

5. Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en)

5.1. In alle gevallen kan de beroepsbeoefenaar de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals (maar niet beperkt tot) omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen; ii) omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken; iii) de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals onder meer omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.2.); iii) in geval van verzoek tot ontbinding, kennelijk onvermogen van de cliënt of indien er gerede twijfel is omtrent de gezonde financiële situatie is van de cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt te worden medegedeeld. Naargelang de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt. Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst de beroepsbeoefenaar de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.

5.2. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

6. Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 7 hieronder, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Rechten en plichten van de partijen

7.1. Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar

De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis. Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst. De beroepsbeoefenaar kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.
De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens andersluidend beding is de beroepsbeoefenaar niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. Het nazicht van al wat BTW betreft geschiedt door steekproeven. De beroepsbeoefenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor misslagen. Het nazicht van de door de cliënt gehouden boekhouding geschiedt door steekproeven. De beroepsbeoefenaar kan geenszins worden verantwoordelijk gesteld voor de juistheid van de balansen.

De beroepsbeoefenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor de aan de cliënt aangerekende boetes, interesten en/of belastingverhogingen door om het even welke administratie indien de nodige stukken (of ontbrekende stukken in het desbetreffende geval) niet aan de beroepsbeoefenaar op uiterlijk de overeengekomen data werden bezorgd.

De beroepsbeoefenaar mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

De beroepsbeoefenaar is tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en artikel 32 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement plichtenleer der accountants, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Behoudens andersluidende schriftelijke regeling kan de beroepsbeoefenaar de naam van de cliënt als referentie in het kader van haar eigen marketingdoeleinden aanwenden.

7.2. Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe: i) de beroepsbeoefenaar alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen; ii) de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten; iii) elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van de beroepsbeoefenaar; iv) indien de beroepsbeoefenaar hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn; v) na te gaan of de door de beroepsbeoefenaar geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

8. Aansprakelijkheid

Behoudens voor de opdrachten bedoeld in artikel 17, vierde lid, van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, is de volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door de beroepsbeoefenaar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat de beroepsbeoefenaar eventueel draagt overeenkomstig die verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de cliënt werd gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract.

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

9. Toepasselijk recht en oplossing van geschillen

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.
Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.