056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

Voorafbetalingen aj. 2020: tweede kwartaalbetaling ten laatste op 10 juli 2019 Vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers moeten ten laatste op 10 juli 2019 hun tweede kwartaalbetaling van de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) doen.

Voor vennootschappen met een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar en voor vennootschappen met een boekjaar van minder dan 12 maanden, gelden speciale regels.

Voordelen

Het voordeel dat aan de tweede kwartaalbetaling van de voorafbetalingen voor het aj. 2020 verbonden is, bedraagt 2,50% van het bedrag van deze tweede kwartaalbetaling.

Voor vennootschappen waarbij het aanslagjaar 2020 verbonden is aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste op 1 januari 2019 aanvangt, is het bedrag van het voordeel gelijk aan de som van volgend product: bedrag van VA 2 x 7,50%.

Vermeerderingspercentage

Het gemiddelde vermeerderingspercentage voor wie in 2019 (aj. 2020) te weinig of niet voorafbetaalt, is 2,25%.

Voor vennootschappen waarbij het aanslagjaar 2020 verbonden is aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019 bedraagt het tarief van de vermeerdering 6,75%.

Er is geen vermeerdering verschuldigd indien het bedrag ervan lager is dan 0,5% van de belasting waarop zij is berekend, of lager is dan 80 euro.

Deze uitzondering geldt niet voor vennootschappen. Zij worden vanaf de eerste euro gesanctioneerd als ze onvoldoende voorafbetalen.

Bonificatie

Naast voorafbetalingen om belastingvermeerdering te vermijden, zijn er ook de voorafbetalingen die recht geven op een belastingvermindering of bonificatie.

Een bonificatie of belastingvermindering wordt verleend aan natuurlijke personen die de tot 106% verhoogde totale belasting, verminderd met de voorheffingen, de andere verrekenbare bestanddelen (FBB) en de voorafbetalingen die nodig zijn om een belastingvermeerdering te vermijden, bij wijze van voorafbetaling voldoen.

Indien hun belastbare inkomsten, inkomsten met vermeerdering omvatten, worden de voorafbetalingen (te beginnen met de oudste) bij voorrang gebruikt om die vermeerdering te vermijden. Enkel het saldo komt in aanmerking voor het verlenen van een eventuele bonificatie.

De belastingplichtige kan uiteraard vrij het bedrag bepalen dat hij vooraf wenst te betalen. De belastingadministratie raadt aan om ieder kwartaal één vierde van het vermoedelijke belastingsupplement te storten.

De bonificatie-interest voor vrijwillige voorafbetalingen door particulieren bedraagt 1,25% op het bedrag dat gestort wordt tegen 10 juli 2019.

Gemeenschappelijke aanslag

Wanneer er een gemeenschappelijke aanslag op naam van beide ‘echtgenoten’ (gehuwden of wettelijk samenwonenden) wordt gevestigd, dan wordt de vermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen berekend per echtgenoot en op basis van de eigen inkomsten van elke echtgenoot (volledige decumul) (art. 2, § 1, 2° en 3°, WIB 1992). Ook de bonificatie voor voorafbetaling wordt op deze manier berekend.

Dit betekent dat iedere echtgenoot ook in 2019 (aj. 2020) persoonlijk zijn voorafbetalingen zal moeten doen. Het ‘Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen’ vraagt aan al wie voor de eerste keer een persoonlijke voorafbetaling wil doen, om in de zone ‘mededeling’ het ondernemingsnummer te vermelden (ondernemingsnummer als btw-plichtige of werkgever), of er de vermelding ‘nieuw’ op te nemen, gevolgd door het rijksregisternummer (geen ondernemingsnummer).

Een echtgenoot die een deel van zijn winst of zijn baten aan de meewerkende echtgenoot toekent en die te veel heeft voorafbetaald, mag dat teveel nog wel gebruiken om een belastingvermeerdering bij de meewerkende echtgenoot te vermijden (art. 86 en art. 157, WIB 1992).

Vennootschappen met gebroken of verkort boekjaar

Voor vennootschappen die hun boekhouding anders dan per kalenderjaar voeren, en voor vennootschappen waarvan het boekjaar minder of meer dan 12 maanden bedraagt, gelden er speciale regels.

Nieuw rekeningnummer!

De voorafbetalingen voor het aj. 2020 (inkomsten 2019) moeten vóór elke vervaldatum gestort of overgeschreven worden op het nieuw rekeningnummer van het ‘Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen’, Koning Albert II-laan 33 bus 42, 1030 Schaarbeek: BE61 6792 0022 9117.

Dit geldt zowel ondernemingen, zelfstandigen als particulieren.

Er geldt een overgangsmaatregel voor ondernemingen wiens boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar en dus niet op 31 december 2018 afgesloten werd en waarvoor de resterende vervaldagen VA – aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zich na 31 december 2018 situeren.

De betalingen die deze ondernemingen, na 31 december, maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019 uitvoeren moeten blijvend worden gestort op het bestaande rekeningnummer: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de ‘Dienst Voorafbetalingen – vennootschappen’.

Pas als deze vennootschappen starten met hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020, moeten ze het nieuwe rekeningnummer gebruiken.

Omdat er een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, beveelt de belastingadministratie aan om niet te wachten tot de laatste dag om te betalen.

Opgelet !

Betalingen die na de vervaldatum bij het ‘Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen’ toekomen, worden automatisch voor de volgende periode geboekt.

Bron: Algemene Administratie van de Fiscaliteit. – Inkomstenbelastingen. – Voorafbetalingen. – Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. – Aanslagjaar 2020, BS 25 juni 2019.

Zie ook:

FOD Financiën. Inkomstenbelastingen. – Voorafbetalingen. – Aanslagjaar 2020, BS 9 april 2019.

Onderkant formulier

Wetgeving

2019-06-25 – Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Inkomstenbelastingen – Voorafbetalingen – Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen – Aanslagjaar 2020